ออกแบบผังร้าน

  • เครื่องมือการจัดการร้านค้าปลีก แบบ 3 มิติ
  • แผนผังตามขนาด และทำเลที่ตั้ง
  • การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามกลุ่มสินค้า
  • ประมาณการต้นทุนอุปกรณ์ และสินค้า
  • ตัวอย่าง การจัดสินคน้าบนชั้นวางตามกลุ่มสินค้า

เครื่องมือจัดการร้านค้าปลีก

มาร่วมออกแบบผังร้านไปกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างร้านโชห่วย คุณจะได้ออกแบบร้านตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ

  • การวางแผนผังร้านในรูปแบบ 3 มิติ
  • การแบ่งพื้นที่กลุ่มสินค้าตามทำเลที่ตั้ง
  • ตัวอย่างการจัดเรียงสินค้า
  • ประมาณการเงินทุน เร่ิมต้น
  • วิเคราะห์ยอดขาย / กำไร